Nghỉ hưu-Điều kiện nâng lương trước hạn

Điều kiện nâng lương trước hạn khi có thông báo nghỉ hưu

Bà Trần Thị Nguyệt, sinh ngày 15/1/1959, hiện giữ ngạch viên chức (13.092), hưởng lương bậc 8/9, hệ số 4,65 (từ ngày 1/7/2011).
Ngày 1/8/2013, bà Nguyệt nhận được thông báo thời điểm bà được nghỉ hưu vào ngày 1/2/2014. Vậy, theo quy định bà Nguyệt được nâng lương trước thời hạn bao nhiêu tháng?

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng luật sư Khánh Hưng - Đoàn luật sư Hà Nội trả lời về trường hợp của bà Nguyệt như sau:

Trước ngày 15/9/2013, chế độ nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức đã có thông báo nghỉ hưu được quy định tại Điểm 2 Mục III Thông tư số 03/2005/TT-BNV ngày 5/1/2005 của Bộ Nội vụ như sau :

Cán bộ, công chức, viên chức chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh, có thông báo nghỉ hưu, nếu trong thời gian giữ bậc hoàn thành nhiệm vụ được giao, không bị kỷ luật (một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức hoặc bị bãi nhiệm) và tại thời điểm có thông báo nghỉ hưu còn thiếu từ 1 tháng đến 12 tháng để được nâng bậc lương thường xuyên theo quy định, thì được nâng một bậc lương trước thời hạn bằng số tháng còn thiếu này.

Ngày 31/7/2013, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 08/2013/TT-BNV hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/9/2013.

Thông tư số 03/2005/TT-BNV ngày 5/1/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư số 08/2013/TT-BNV có hiệu lực thi hành.

Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 08/2013/TT-BNV quy định chế độ nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã có thông báo nghỉ hưu như sau:

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã có thông báo nghỉ hưu, nếu trong thời gian giữ bậc đạt đủ 2 tiêu chuẩn quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư này, chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và kể từ ngày có thông báo nghỉ hưu đến trước ngày nghỉ hưu còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên theo quy định thì được nâng một bậc lương trước thời hạn 12 tháng so với thời gian quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 2 Thông tư này.

Trường hợp bà Nguyệt, sinh ngày 15/1/1959, là viên chức mã ngạch 13.092, đang giữ bậc 8/9 ngạch viên chức loại A1 , hệ số 4,65 kể từ ngày 1/7/2011.

Trong thời gian giữ bậc 8/9, nếu bà Nguyệt được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên và không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức, thì thời điểm được nâng bậc lương thường xuyên (bậc 9/9) là ngày 1/7/2014. Tuy nhiên, ngày 1/8/2013 bà Nguyệt được thông báo thời điểm bà được nghỉ hưu là ngày 1/2/2014.

Như vậy kể từ ngày có thông báo nghỉ hưu đến trước ngày nghỉ hưu bà Nguyệt còn thiếu dưới 12 tháng để được nâng bậc lương thường xuyên vào ngày 1/7/2014.

Căn cứ khoản 1 Điều 83 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng đối với hành vi xảy ra tại thời điểm mà văn bản đó đang có hiệu lực.

Khoảng thời gian bà Nguyệt đã có thông báo nghỉ hưu đến trước ngày nghỉ hưu nằm trong khoảng thời gian Thông tư số 08/2013/TT-BNV có hiệu lực thi hành do vậy áp dụng Thông tư này để giải quyết chế độ nâng bậc lương trước thời hạn cho bà Nguyệt.

Căn cứ khoản 2 Điều 3 Thông tư 08/2013/TT-BNV, trường hợp bà Nguyệt được nâng một bậc lương trước thời hạn 12 tháng. Tức là được nâng lương bậc 9/9, hệ số 4,98 ngạch viên chức A1 kể từ ngày 1/7/2013.

Theo Chinhphu.vn