htkk12

            Cùng với quá trình vận hành nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng của đất nước. Đến nay một số nội dung về quản lý thuế theo hướng dẫn tại Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính đã bộc lộ những hạn chế nhất định.

 

Quảng bá doanh nghiệp trên internet hiệu quả nhất

Internet ngày nay đã trở thành một phương tiện truyền thông hiệu quả nhất để gắn kết mọi người từ khắp nơi trên thế giới, tạo ra mọi cơ hội tiếp xúc, giao thương cho tất cả mọi người. Web chính là kênh quảng bá thương hiệu trên Interner rất hiệu quả. Webchính là bộ mặt đại diện cho doanh nghiệp trong quá trình phát triển kinh doanh trong thế giới toàn cầu hóa Công nghệ thông tin hiện nay.